Telemark Botaniske Forening

  

Førstesiden

 Forrige side

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toppen

 


Bjørnemoser

av Bjørn Erik Halvorsen

Lameller er rillelignende, langsgående utvekster på oversiden av en moses blad. Disse lamellene er hovedkjennetegnet på Bjørnemosefamilien Polytrichales. Utenom Bjørnemosefamilien er det bare en moseslekt i Norge som også har slike lameller på oversiden av bladet. Det er slekten Aloina eller Tøffelmoser på norsk, som tilhører Begermosefamilien Pottiales. Slike lameller ser man lettest ved å ta et tverrsnitt av et moseblad og legge det under en sterk lupe eller mikroskop. Men de markerer seg også ved at bladet blir tykkere enn blad hos andre moser og bladene blir mindre gjennomskinnelige.

Av våre hjemlige moseslekter er det seks som er utstyrt med slike lameller og tilsammen utgjør de 22 mosearter. De er akrokarpe, det vil si at sporehuset vokser ut av toppen av skuddet (mosen).

Navnet Bjørnemose har usikker opprinnelse. Den nedre delen av skuddet på storbjørnemose er ofte rødbrun og kan minne om bjørneragg. Ellers var det ikke uvanlig at bamsen brukte denne mosen som underlag i hiet. I folkelig tradisjon ble storbjørnemosen brukt som små sopelimer og gryteskrubber. Ellers sies det at bjørnemose ble brukt som nødfôr i vårknipa, i og med at sporene i kapslene er relativt rike på protein og fett.

Videre tar jeg for meg slekt for slekt på de norske mosene som er utstyrt med lameller på oversiden av bladet.

Tøffelmoser: Meget små moser på kalkrik naken jord i lavlandet (småtøffelmose kan også forekomme i fjellet). Med innhulte blad, som minner om tøfler, og som øverst har en “pels” av grønne celletråder. De enkelte artene skilles ved mikroskopiske detaljer på bladkantceller og sporehus.

Aloina brevirostris, småtøffelmose
Aloina rigida, ranktøffelmose
Aloina aloides, snutetøffelmose: Meget sjelden

Taggmoser: Vokser vanligvis på jord, i skog eller langs veier og åkerkanter. Bladet er lansettformet med tagget kantlist. Ofte utstyrt med sporehus som er avlange og noe bøyde.

Atrichum undulatum, stortaggmose: Typisk ved sine tverrbølgede blad, 5-10 mm lange, som er tagget helt til basen. Danner flate, løse tuer på sandjord, leirjord eller muldjord, vanligvis i løvskog. Kan minne om en palme med noe hengende blad når man ser den fra oven.

Atrichum tenellum, småtaggmose: Blad er sjeldent tverrbølgede, de er mindre (3-6 mm) og er bare tagget i den øvre halvdelen. På sand eller torvholdig jord, f.eks. på tørrlagte strandkanter ved regulerte vann.

Grusmoser:

Oligotrichum hercynicum, grusmose: Liten mose som bare blir 1-2 cm høy. Har noe innbøyd bladkant. Sporehuset ligner på krukkemosens, men det har opprette hår. Vokser på sand og grus og er typisk langs veikanter innenlands og i fjellet.

Komagmoser: Små cm-høye moser i glisne tuer. Bladspissen er skålformet med innbøyde kanter. Likner mye på grusmose, men bladet er stilkomfattende. Sporehuset er spesielt ved at det er bøyd ca. 90 grader og minner om en komage. Arktiske moser.

Psilopilum laevigatum, storkomagmose: Fint tannede blad med 8-14 lameller. På jord.

Psilopilum cavifolium, småkomagmose: Blad uten tenner med 5-8 lameller. På klipper.

Krukkemoser: På naken sur sandjord. Minner om bjørnemosene, men sporehuset er rundt, og ikke kantet som hos bjørnemosene. Bladene er ofte blåaktig grønne. De enkelte artene skilles ved mikroskopiske detaljer.

Pogonatum dentatum (P. capillare), fjellkrukkemose: Vanlig langs vegkanter i fjellet.

Pogonatum urnigerum, vegkrukkemose: Vanlig på sandgrunn (vegkanter) over hele landet. Skuddene er ofte forgreinede.

Pogonatum nanum, dvergkrukkemose: Sydlig utbredelse. Mindre enn vegkrukkemose.

Pogonatum aloides, kystkrukkemose: Sydlig utbredelse. Skudd vanligvis ugreinede.

Bjørnemoser: Ofte større og mer iøyenfallende moser, med stor utbredelse. Det er ofte disse som vi i første rekke forbinder med bjørnemose, og artene i denne slekta har derfor fått æren av å få betegnelsen bjørnemose i navnet på norsk. Kantet sporehus (fjellbjørnemose har rundt) skiller dem fra krukkemosene.

Polytrichum alpinum, fjellbjørnemose: Rundt sporehus. Hovedsakelig i fjellet, men finnes også i lavlandet.

Polytrichum commune, storbjørnemose: Dette er den største av bjørnemosene og skuddene kan bli flere decimeter lange. På myrer og tidvis oversvømte områder kan den danne store, tildels tuelignende bestander. Denne mosen har også blitt anvendt til små sopelimer og gryteskrubber.

Polytrichum pallidisetum (P. deciperis), skalpbjørnemose: En østlig mose som er svært sjelden på våre kanter. Skilles fra mosene nedenfor på mikroskopiske detaljer på lamellenes toppceller.

Polytrichum formosum, kystbjørnemose: En rent grønn til mørkegrønn skogsmose som er svært vanlig på våre kanter. Vokser på noe tørrere steder. Vanligvis gule, blomsterliknende skåler på hannplanten. Mest typisk i kyststrøk, men finnes også langt innover i landet.

Polytrichum longisetum, brembjørnemose: Er vanskelig å skille fra f.eks. myrbjørnemose og kystbjørnemose, men voksestedet er ofte sand- og grusholdig grunn nær vann, f.eks. langs bekker. Hvis den har sporehus, tar man ikke feil av den, for sporehusstilken (seta) kan være opp til 20 cm lang.

Polytrichum sexangulare (P. norvegicum), snøbjørnemose: Vokser på snøleier i fjellet.

Polytrichum strictum, filtbjørnemose: Denne finnes på tuer i myrer, og det er typisk at små røde pissemaur bygger tue i den.

Polytrichum juniperinum, einerbjørnemose: Vokser på sure bergknauser og skrinn sandbakke og skilles fra rabbebjørnemose ved at den har rødbrune bladspisser. Vanligvis orange blomsterliknende skåler på hannplanten. Vanlig over hele landet.

Polytrichum piliferum, rabbebjørnemose: Vokser på sure bergknauser og skrinn sandgrunn og har hvite bladspisser. Er også vanligvis noe mindre enn einerbjørnemose. Vanlig over hele landet.

Polytrichum hyperboreum, aurbjørnemose: Arktisk mose som minner noe om rabbebjørnemose, men stammen er filtaktig av rothår.

Kilder:

Tomas Hallingbäck, Ingmar Holmåsen: Mossor (ISBN 91-86448-11-0).

Hans Martin Jahns: De blomsterløse landplanter
(ISBN 82-00-05817-4).

Arne Pedersen og Jørgen Vasshaug, Naturen i farger,
Floraen II (ISBN 82-03-15842-0).

De norske navnene er i henhold til resultat fra navnekomiteér
i regi av NBF.